Hướng Dẫn

Hướng dẫn gửi yêu cầu hỗ trợ đơn hàng

  • 1645 lượt xem


Hướng dẫn gửi yêu cầu hỗ trợ đơn hàng

1. Vào đơn hàng ở dịch vụ order hoặc dịch vụ ship để yêu cầu đơn hàng cần hỗ trợ:


2. Nhập nội dung yêu cầu hỗ trợ:

3. Cách nhận biết có phản hồi hỗ trợ hoặc yêu cầu từ hệ thống:


4. Cách xem nội dung yêu cầu hỗ trợ hoặc phàn hồi hỗ trợ từ hệ thống:

5. Kết thúc yêu cầu khi đã xử lý xong: